Jesus comia peixe sabia
Frase:
Feliz Natal!
Jesus comia peixe sabia?!